Niezależne niemieckie Biuro Kontaktów Gospodarczych                                            na
            rynek wschodnio- i zachodnioeuropejski

 

   

Wirtschaftsberatung al
Gärtnerstrasse 3,
25482 Appen, Deutschland
Tel.: +49 (0) 171-2742205
info@wirtschaftsberatung-al.de
Impressum AGB

 

 
O nas Usługi   Państwa profil   Prasa KONTAKT

 

Ogólne warunki handlowe

na usługi doradcze

Wirtschaftsberatung al

Gärtnerstrasse 3,
25482 Appen, Deutschland
 
Tel.: +49 (0) 171-2742205

Stan: 1. wrzesień 2004

A. Ogólne reguły usług doradczych

1.0 Zasięg mocy obowiązującej przepisów ogólnych

 

1.1 Przepisy w ustępie od 1. do 9. dotyczą wszelkich ofert doradczych Biura Kontaktów Gospodarczych (BKG) i wszekich umów BKG ze swoimi klientami, niezależnie od treści i natury prawnej usług doradczych oferowanych lub przejętych umownie przez BKG.

 

1.2 Jeżeli umowy lub oferty doradcze BKG zawierają przepisy, które odbiegają od następujących ogólnych warunków zlecenia, indywidualnie zaoferowane lub uzgodnione reguły mają pierszeństwo przed tymi ogólnymi warunkami zlecenia.

 

2.0 Obowiązek wpółdziałania klienta

By umożliwić BKG pożądaną profesjonalną pracę, klient informuje BKG możliwie szczegółowo o sytuacji handlowej, organizacyjnej, technicznej i konkurencyjnej swojego przedsiębiorstwa. Klient współpracuje w projekcie zwłaszcza osobiście lub, w razie potrzeby, poprzez swoich współpracowników w następujący sposób:

 

2.1 Na wszystkie pytania doradców BKG dotyczące warunków rzeczywistych i prawnych wewnątrz przedsiębiorstwa klientów zostanie udzielona możliwie pełna, trafna i w możliwie krótkim terminie odpowiedź; to samo dotyczy pytań doradców BKG związanych z warunkami rzeczywistymi i prawnymi między klientem i jego partnerami w interesach bądź konkurentami, jeżeli te warunki są znane klientowi i / lub jego kadrom kierowniczym. Doradcy BKG stawiają tylko takie pytania, których odpowiedź może mieć znaczenie dla projektu.

 

2.2 BKG zostanie poinformowane, również bez zapytania i jak najwcześniej o takich okolicznościach, które mogą znaczenie dla projektu.

 

2.3 Klient niezwłocznie sprawdza wyniki i sprawozdania tymczasowe ewentualnie dostarczone przez BKG, czy zawarte w nich informacje o kliencie lub jego przedsiębiorstwie się zgadzają. BKG jest nizwłocznie powiadamiane pisemnie o ewentualnie wymaganych korektach, jak również o życzeniach zmiany.

 

3.0 Zabezpieczenie danych klienta

Jeżeli obowiązki przejęte przez BKG pociągną za sobą pracę doradców BKG przy lub z urządzeniami EDV klienta, zapewni on zawczasu przed rozpoczęciem odopwiednich działań doradców BKG, że zapisane dane w przypadku zniszczenia lub sfałszowania będą mogły zostać zrekonstruowane możliwym kosztem z czytelnych maszynowo nośników danych (Zabezpieczenie danych).

 

4.0 Przedwczesne zakończenie umowy, wynagrodzenie

 

4.1 BKG przyznaje klientowi prawo do przedwczesnego wypowiedzenia umowy, z wyjątkiem umów wymienionych w rozdziale 13, na życzenie klienta. Przedwczesne wypowiedzenie nie narusza uzgodnione obowiązki dyskrecji i pozostałe powinności wierności. Wynagrodzenie BKG jest wymierzone w przypadkach przedwczesnego wypowiedzenia umowy wedlug rozdziałów 4.2, 4.3 i 4.4.

 

4.2 Za usługi BKG wyświadczone do czasu wejścia przedwczesnego wypowiedzenia klient płaci BKG uzgodnione honorarium i uzgodnione wydatki. Podstawą obliczenia honorariów są przy tym aktualnie ogólnie obowiązujące stawki dzienne tych doradców, którzy zostali wyznaczeni przez BKG na konkretny projekt. Jednak według tego przepisu BKG nie może policzyć więcej jak cenę stałą lub ryczałtową miej więcej ustaloną za wypowiedziany projekt. Jeżeli za poszczególne rozdziały świadczeń wewnątrz umowy została ustalona cena stała lub ryczałtowa, zdanie 3 odnosi się do rozliczenia, które odpowiada aktualnemu stopniowi świadczeń. Umowy o redukcji kosztów pociągają za sobą ryczałtowe odszkodowanie kosztów w wysokości co najmniej 10.000,- Euro na rzecz BGK.

 

4.3 Wynagrodzenie BKG na okres po wejściu wypowiedzenia wypada, o ile BKG zaoszczędzi przez to i / lub uzyska przez inne zastosowanie zwolnionych tym samym pracowników nakłady lub zaniechała w złym zamiarze je uzyskiwać.

 

4.4 Przepisy w rozdziale 4.2 i 4.3 należy stosować odpowiednio, jeżeli BKG zgodnie z prawem zakończyło umowę przed jej początkowo uzgodnionym końcem. Jeżeli klient naruszy swoje obowiązki współdziałania zgodnie z  rozdziałem 2, BKG należy się przy umowach o redukcji kosztów odszkodowanie nakładów w wysokości 5.000,- Euro przy co najmniej 4 tygodniach, względnie 10.000,- Euro przy co najmniej 8 tygodniach okresu ważności umowy.

 

 

5.0 Wystawienie rachunku, płatność

 

5.1 Przy braku odmiennych porozumień BKG jest upoważnione do wystawienia klientowi w dalszym ciągu miesięcznie rachunku za honorarium i wydatki w zależności od ich wysokości. Przy obliczeniu honorarium obowiązuje  rozdział 4.2, zdania 2 do 4 z zachowaniem treści.

 

5.2 Rachunki BKG wystawione zgodnie z umową są płatne natychmiast.

 

5.3 W przypadku, gdy klient zalega z wyrównaniem płatnych rachunków, BKG jest upoważnione do wstrzymania swojej pracy nad projektem, dopóki te wymagania zostaną spełnione.

 

6.0 Przeszkody w świadczeniach, zwłoka, niemożność

 

6.1 BKG zalega tylko wtedy ze swoimi świadczeniami, jeżeli zostały na nie ustalone określone terminy wykonania jako stałe terminy lub jeżeli BKG potwierdzi konieczność tej zwłoki. BKG nie może usprawiedliwić na przykład nieplanowany brak doradcy BKG przewidzianego na projekt, siłę wyższą lub inne zjawiska, które nie były przewidziane przy zawarciu umowy i przy najmniej przejściowo uniemożliwiają lub niedorzecznie utrudniają BKG wykonanie uzgodnionego świadczenia. Z siłą wyższą równa się strajk, lokaut i podobne okoliczności, przez które BKG jest pośrednio lub bezpośrednio dotknięte, o ile środki te nie są zgodne z prawem lub spowodowane przez BKG.

 

6.2 Jeżeli przeszkody w świadczeniach mają naturę przejściową, BKG jest upoważnione do zwlekania z wypełnieniem swojego obowiązku na okres trwania przeszkody i na odpowiedni okres próbny. Jeżeli natomiast świadczenie BKG jest trwale niemożliwe do wykonania przez przeszkody w znaczeniu rozdziału 6.1, BKG jest zwolnione z zobowiązań umowy.

 

6.3 Rozdziały 7.2 do 7.5 obowiązują uzupełniająco, o ile BKG usprawiedliwi zwłokę lub niemożność.

 

7.0 Gwarancja, odpowiedzialność

 

7.1 Jeżeli i o ile ewentualne błędy doradcze i/lub ewentualne wady dzieła sporządzonego przez BKG polegają na tym, że klient zgodnie z rodziałem 2 i/lub rozdziałem 14 nie całkowicie lub nie w porę wypełnił obowiązek współdziałania, odpowiedzialność BKG jest wykluczona. W przypadku sporu klient musi udowodnić całkowite i w porę wypełnienie wszystkich obowiązków współdziałania. Poza tym BKG nie przejmuje odpowiedzialności za ewentualne szkody klienta, które zgodnie z rozdziałem 3 opierają się na nieprzestrzeganiu obowiązku zabezpieczenia.

 

7.2 Za szkody klienta odpowiada BKG przy prostej winie niumyślnej swoich organów lub współpracowników tylko, jeżeli i o ile szkody te opierają się na naruszeniu takich obowiązków, których spełniene jest koniecznie wymagane do osiągnięcia celu umowy. Poza tym BKG odpowiada za szkody wynikające z opóźnienia, niemożności świadczeń, z pozytywnego naruszenia wymogów, z winy przy zakończeniu umowy lub z niedozwolonych działań tylko, jeżeli i o ile zostały one spowodowane przez BKG umyślnie lub powierzchownie nieumyślnie.

 

7.3 Odpowiedzialność BKG ogranicza się do takich szkód, z którymi BKG kierując się rozsądkiem musi się liczyć. Odpowiedzialność jest w zależności od wysokości ograniczona do maksymalnie 5.000 Euro za szkodę. Jeżeli klient życzy sobie w razie potrzeby odpowiedzialność BKG ponad wymienioną kwotę, wymaga to oddzielnego uregulowania w przypadku sporadycznym. BKG odpowiada za szkody tylko przy ich umyślnym lub powierzchownie nieumyślnym spowodowaniu lub jeżeli ubezpieczenie od skutków odpowiedzialności cywilnej ustalone według zdania 3 jest niobowiązkowe na podstawie szkód seryjnych lub z powodu innych okoliczności spowodowanych przez BKG.

 

7.4 Ograniczenia w rozdziałach 7.2 i 7.3 nie obowiązują, jeżeli i o ile roszczenia wynagrodzenia za ponisione szkody i straty opierają się na braku ewentualnie zapewnionych przymiotów dzieła sporządzonego przez BKG.

 

7.5 Wszystkie ewentualne roszczenia wynagrodzenia za ponisione szkody i straty wobec BKG ulegają przedawnieniu najpóźniej po upływie 3 lat. Termin przedawnienia rozpoczyna się w chwili rozpoznania szkody, najpóźniej jednak w chwili zakończenia określonej w umowie działalności.

Rozdział 12.3 pozostaje nienaruszony.

 

8.0 Wybór prawny, ogólne warunki handlowe klienta

 

8.1 Poza indywidualnymi porozumieniami i tymi warunkami zlecenia BKG obowiązuje tylko prawo niemieckie.

 

8.2 Ogólne warunki handlowe klienta nie przejawiają żadnego skutku woboc BKG, nawet jeżeli BKG wyraźnie nie zaprzecza ich uwzględnieniu.

 

8.3 Jeżeli pojedyncze ustalenia tej umowy lub ogólnych warunków handlowych BKG mają być lub stać się bezskuteczne lub niewykonalne, nie narusza to poza tym tej umowy. W miejscu bezskutecznych lub niewykonalnych klauzul uchodzi takie uregulowanie za uzgodnione, które przy obiektywnym rozważaniu możliwie bliskie jest gospodarczemu celowi bezskutecznego lub niewykonalnego przepisu. Ewentualne luki w umowie zostaną zamknięte w odpowiedni sposób.

 

 

9.0 Zachowanie poufałości przez BKG i jego partnerów

BKG i jego partnerzy traktują ściśle poufale wszystkie w ramach współpracy otrzymane od klienta informacje o jego przedsiębiorstwie, o ile nie są one ogólnie znane. To samo tyczy się wiadomości o sprawach swoich klientów wewnątrz przedsiębiorstwa, które zespół BKG uzyska z okazji współpracy. Obowiązek dyskrecji istnieje również nadal po zakończeniu umowy.

BKG odpowiada za nałożenie obowiązków poufałości i dyskrecji na swoich wpółpracowników i partnerów, które są zgodne z regułami wyżej wymienionego rozdziału. BKG wolno wykorzystać dane o przedsiębiorstwie swojego klienta w formie anonimowej dla celów statystycznych.

 

9.1 Miejsce wykonania, sąd właściwy

 

9.2 Miejscem wykonywania świadczeń BKG jest siedziba takiej agencji BKG, która zawarła umowę doradczą. Miejscem dokonania opłat do BKG jest jego siedziba w Hof.

 

9.3 Sądem właściwym dla wszystkich skarg przeciwko BKG jest sąd z siedzibą w Hof. Sądem właściwym dla skarg BKG przeciwko klientowi jest również sąd z siedzibą w Hof, jeżeli klient jest wykwalifikowanym handlowcem lub ogólnie nie podlega pod żaden sąd właściwy w Niemczech. Jeżeli BKG uzna kilka osób z jednej umowy za dłużników  łącznych i nie wszyscy łączni dłużnicy są wykwalifikowanymi handlowcami, BKG może odwołać się, odstępując od zdania 2, do sądu w miejscu wykonania (rozdział 9.1, zdanie 1) lub też sądu w takim miejscu, w którym jeden z nie-handlowych dłużników łącznych ogólnie podlega pod swój sąd właściwy.

 

B. Uzupełniające ustalenia dla umów o dzieło

 

10.0 Zakres zastosowania rozdziałów od 10.0 do 12.0

Przepisy w rozdziałach od 10.0 do 12.0 obowiązują dla ofert i umów doradczych BKG o sporządzeniu analiz, sprawozdań, ekspertyz, prospektów, badań i podobnych dzieł, jeżeli i o ile wynagrodzenie BKG zgodnie z umową zależy w pierwszej kolejności od sporządzenia dzieła (umowy o dzieło). Ustalenia rozdziałów od 10.0 do 12.0 obowiązują poza tym oprócz rozdziałów od 1.0 do 9.0 dla odpowiednich świadczeń częściowych BKG, jeżeli te odgraniczone są w ofercie lub umowie doradczej od dalszych świadczeń BKG, np. przy stopniowym lub podzielonym na etapy postępowaniu.

11.0 Przyjęcie świadczeń zakładowych

 

11.1 BKG przedkłada klientowi zgodnie z umową wyprodukowane dzieło. Jeżeli klient nie odbierze tego dzieła przy przedłożeniu lub innym przygotowaniu z innej przyczyny niż z powodu niezwłocznej i uzasadnionej reklamacji i jeżeli klient nie ponowi też tej reklamacji w ciągu dwóch tygodni po przedłożeniu bądź przygotowaniu, dzieło to uchodzi wtedy za odebrane. Korzystanie z dzieła przez klienta uchodzi za odbiór.

 

11.2 Jeżeli obiór dzieła według jego stanu jest wykluczony, jego miejsce zajmuje poinformowanie klienta przez BKG o zakończeniu dzieła.

 

11.3 Powyższe zasady odbioru obowiązują odpowiednio dla ewentualnie dających się od siebie odgraniczyć świadczeń częściowych BKG podczas poszczególnych etapów świadczeń ustalonych ewentualnie w umowie doradczej, jeśli na takie świadczenia częściowe nie zostały ustalone oddzielne terminy odbioru lub prezentacji.

 

12.0 Reklamacje jakościowe, gwarancja, odpowiedzialność

 

12.1 O ewentualnych wadach dzieła i braku ewentualnie zapewnionych właściwości dzieła należy po ich stwierdzeniu bezzwłocznie powiadomić pisemnie BKG. W innym razie prawo do gwarancji wygasa.

 

12.2 Jako gwarancję klient może żądać na początku tylko bezpłatnej poprawki. Jeżeli poprawka nie zostanie wykonana w ciągu odpowiedniego czasu lub się nie powiedzie, klient może wówczas żądać umniejszenia lub zmiany tych części umowy, które zostały dotknięte tym niedociągnieciem.

 

12.3 Termin przedawnienia dla świadczeń zakładowych (definicja w rozdziale 10.) BKG stosuje się do § 638 kodeksu cywilnego i rozpoczyna się, inaczej niż w rozdziale 7.5, w chwili odbioru dzieła (p. rozdział 11.).

 

12.4 Poza tym przepisy w rozdziale 7.0 pozostają nienaruszone.

 

C. Uzupełniające ustalenia dla umów w związku z Joint Ventures i/lub doradctwo personelu

 

13.0 Zakres zastosowania rozdziałów od 13.0 do 15.0

Rozdziały od 13.0 do 15.0 obowiązują oprócz rozdziałów 1.0 do 12.0 dla wszystkich umów między BKG i jego klientami o świadczeniach doradczych, dowodowych i/lub pośredniczących w związku ze zbyciem lub nabyciem przedsiębiorstwa i/lub jego udziałów, Joint Ventures i/lub doradctwa personelu.

 

14.0 Sprawa obowiązków wpółdziałania

Przy umowach doradczych o sprawach wymienionych w rozdziale 13.0, obowiązki udzielenia informacji rozciągają się zgognie z rozdziałem 2.0 nie tylko na samych klientów. Odpowiednie informacje należy również podać o przedsiębiorstwach, które całkowicie lub częściowo powinny zostać odstąpione lub ukazać się jako nabywcy przedsiębiorstwa lub jego udziału lub jako partnerzy Joint Venture.

15.0 Gwarancja przy ocenach przedsiębiorstwa i doradctwie personalnym

 

15.1 Każda ocena przedsiębiorstwa oparta jest na szeregu założeń i zawiera w sobie różne nieuchwytności. Dlatego też BKG nie może nawet przy starannej profesjonalnej metodzie pracy ręczyć za to, że ewentualnie sugerowana przez nie cena sprzedaży jest możliwie najwyższa lub przynajmniej możliwa do uzsyskania lub sugerowana przez nie cena kupna jest przynajmniej odpowiednia lub najwyżej możliwa do uzsyskania. BKG nie może również zagwarantować sprzdawalności przedsiębiorstwa lub jego części. Poza tym BKG nie może przejąć gwarancji za przyszłą rentowność przedsiębiorstwa lub jego udziału lub Joint Venture.

 

15.2 Przy doradctwie personalnym BKG może tylko zapewnić stosowne postępowanie przy poszukiwaniu i wyborze kandydatów. BKG nie przejmuje odpowiedzialności za to, że według odpowiedniego metodycznego postępownia wybrany przez nie kandydat spełnia wszystkie złożone w nim przez klienta oczekiwania lub osiąga określone wyniki.

 

15.3 Poza tym przepisy w rozdziałach 7.0 i 12.0 pozostają nienaruszone.