Nezávislá německá zprostředkovatelská hospodářská

kancelář

pro východo- a západoevropský trh

   

Wirtschaftsberatung al
Gärtnerstrasse 3,
25482 Appen, Deutschland
Tel.: +49 (0) 171-2742205

info@wirtschaftsberatung-al.de
Impressum AGB

 

 
O NÁS SLUŽBY VÁŠ PROFIL   TISK KONTAKT

 

Všeobecné obchodní podmínky poradenských služeb

Hospodářské zprostředkovatelské kanceláře

 
Wirtschaftsberatung al
Gärtnerstrasse 3,
25482 Appen, Deutschland
Tel.: +49 (0) 171-2742205

(dále pouze HZK)

Stav k 1.září 2004

 

A. Všeobecná pravidla pro poradenské služby

1.0  Rozsah platnosti všeobecných pravidel

1.1.  Stanovení odstavců 1. až 9. platí pro veškeré poradenské nabídky HZK a pro všechny smlouvy uzavřené mezi HZK a jejími zákazníky, nezávisle na obsahu a právnické povaze poradenských služeb nabízených, popř.smluvně převzatých HZK

1.2.  Pokud se poradenské smlouvy nebo nabídky obsažené ve stanoveních HZK odlišují od následujících všeobecných zakázkových podmínek, mají individuelně nabízená a smluvně ujednaná pravidla přednost před všeobecnými zakázkovými podmínkami

 

2.0  Spoluúčinkující závazky zákazníků

Aby byla zajištěna co možná nejvyšší požadovaná profesionální práce HZK, musí zákazník HZK pokud možno co nejkomplexněji informovat o organizační, technické a konkurenční situaci svého podniku. Zákazník bude především osobně, a pokud možno, i se svými zaměstnanci následovně spolupracovat na projektu:

2.1 Veškeré dotazy poradců HZK o skutkových a právnických poměrech v rámci zákazníkova podniku budou pokud možno zcela, přesně a v co nejkratším termínu zodpovězeny; stejně tak otázky poradce HZK ohledně skutkových a právnických poměrů mezi zákazníkem a jeho obchodními partnery a konkurentech, do té míry, do které jsou zákazníkovi a/nebo jeho vedoucím pracovníkům známy. Poradce HZK bude klást pouze takové otázky, jejichž zodpovězení má význam pro projekt.

2.2 HZK bude také bez ptaní a pokud možno v krátké době informovat o veškerých okolnostech, které by mohly mít význam pro projekt

2.3 Průběžné výsledky a zprávy dodané HZK budou následně zákazníkem zkontrolovány, zda-li skutečně obsahují správné informace ohledně zákazníka, popř.jeho podniku; potřebné korektury a právě tak i požadované změny budou bezodkladně písemně sděleny HZK

 

3.0  Ochrana dat zákazníků

Pokud by sebou HZK převzatá zakázka nesla i práce poradců HZK na nebo s počítači či jinými elektronickými zařízeními zákazníka, musí zákazník předem zajistit, aby všechna uložená data mohla být v případě zničení nebo zfalšování s obhajitelnými náklady rekonstruována. (ochrana dat)

 

4.0  Předčasné ukončení smlouvy, náhrada

4.1 HZK přiznává zákazníkovi právo vypovědět každou poradenskou smlouvu, s výjimkou smluv jmenovaných v odstavci 13, pokud si to zákazník přeje. Předčasným ukončením se nemění žádné z ujednání o mlčenlivosti i jiné smluvní věrnostní povinnosti. Náhrada HZK se řídí podle případů předčasného ukončení smlouvy jmenovaných v odstavcích 4.2, 4.3 a 4.4

4.2 Až do přistoupení k předčasnému zrušení smlouvy, platí zákazník veškeré provedené služby a výlohy HZK podle smluveného honoráře. Základnou pro výpočet honoráře jsou v současné době všeobecně platné denní sazby toho kterého poradce, kterému byl od HZK projekt svěřen. HZK nesmí požadovat více, než byly v předčasně ukončené smlouvě stanovené pevné nebo paušální ceny. Pokud byly v rámci smlouvy ujednány pro jednotlivé výkony pevné nebo paušální ceny, platí pro vyúčtování odpovídajících těch kterých výkonnostních stupňů odstavec 3. Smlouvy redukující náklady podmiňují paušální odškodnění nákladů ve výši nejméně 10.000 euro ve prospěch HZK.

4.3 Odškodnění pro HZK pro čas po odstoupení od smlouvy odpadá v případě, že tímto HZK ušetří na nákladech a popř. tímto dosáhne nebo záměrně chce dosáhnout uvolnění pracovních sil.

4.4 Ujednání odstavců 4.2 a 4.3 jsou uplatňovány tehdy, pokud HZK právoplatně ukončí smlouvu před původně plánovaným termínem. Poškodí-li zákazník tímto své spoluúčinkující závazky podle odstavce 2, náleží HZK v případě smluv redukujících náklady odškodnění na nákladech 5.000 eur v případě nejméně 4-týdenní doby účinnosti smlouvy a 10.000 eur v případě nejméně 8-týdenní doby účinnosti smlouvy.

 

5.0  Předložení účtů, placení

5.1 V případě, že není dohodnuto jinak, je HZK povinna, vždy ke konci měsíce předložit zákazníkovi účet o honoráři a výlohách.  Pro výpočet honoráře platí odstavec 4.2, věty 2 až 4.

5.2 Účty předložené HZK podle ujednání ve smlouvě je povinnen zákazník okamžitě zaplatit

5.3 Pokud se zákazník s vyrovnáním platného účtu zpozdí, má HZK právo zastavit práce na projektu, dokud nejsou splněny veškeré požadavky

 

6.0  Překážky pro vykonání služeb, odklad, nemožnosti

6.1 HZK se zpozdí se svými službami pouze v případě, kdy jsou termíny zhotovení stanoveny jako fixní nebo v případě, že HZK může toto oddálení zastoupit. Nezastupitelné opoždění je např. nepředvídatelný výpadek pro projekt určeného poradce, vyšší moc nebo jiné jevy, které nebyly předvídány při uzavírání smlouvy a jejichž vyřešení by bylo v momentě pro HZK buď přechodně nemožné či neúnosně obtížné. Vyšší mocí se rozumí stávka, zavření a podobné stavy, kterými je bezprostředně či ne přímo HZK zasažena, do té míry, pokud nejsou nelegální a pokud nebyly způsobeny ze strany HZK

6.2 Jsou-li tyto překážky přechodného charakteru, je HZK povinna splnit své povinnosti pouze s oním časovým posunem, po který tyto překážky trvaly. Pokud bude kvůli těmto překážkám výkon služeb HZK ve smyslu odstavce 6.1 trvale znemožněn, je HZK osvobozena od všech smluvních povinností.

6.3 V případě, že jsou odklad či znemožnění služeb ze strany HZK zastupitelné, platí dodatkově odstavce 7.2 až 7.5

 

7.0  Poskytnutí záruky, odpovědnost

7.1 V případě, že se jakákoliv poradenská chyba a/nebo závada na zadané práci ze strany HZK zakládá na tom, že některý ze zákazníků nesplnil, nesplnil včas nebo nesplnil zcela své spoluúčinkující závazky dle odstavce 2 a/nebo odstavce 14, je poskytnutí záruky vyloučeno. Doklad o celkovém a včasném splnění spoluúčinkujících závazků bude v případě sporného případu podávat zákazník. HZK neručí nadále pak ani za žádné škody zákazníka, které se zakládají na ignorování bezpečnostních závazků ze strany zákazníka dle odstavce 3.

7.2 Za škody zákazníka ručí HZK v případě jednoduché nedbalosti jeho orgánů nebo spolupracovníků jen tehdy, kdy se tyto škody zakládají na porušení takových povinností, jejichž plnění je naprosto nezbytné pro dosažení smluvního ujednání. Ostatně ručí HZK za škody z průtahu, znemožnění výkonu služby, pozitivního poškození zakázek, zadlužení při uzavírání smlouvy nebo z nepovoleného jednání pouze tehdy, pokud by byly úmyslně a nedbale zaviněny ze strany HZK

7.3 Ručení ze strany HZK se omezuje na takové škody, se kterými lze rozumně počítat. Ručení se omezuje na výši maximálně 5.000 eur pro škodný případ. Přeje-li si zákazník ručení ze strany HZK nad stanovený obnos, je zapotřebí zvláštního řízení v jednotlivých případech. Za škody ručí HZK jen v případě úmyslného a nedbalého způsobení, nebo pokud ujednané pojistné ručení dle odstavce 3 nevstupuje v platnost na základě sériových škod nebo jiných ze strany HZK zaviněných okolností.

7.4 Omezení v odstavcích 7.2 a 7.3 neplatí, pokud se nároky na odškodnění zakládají na chybách povahově způsobených ze strany HZK či jimi určenými pracovníky.

7.5 Všechny nároky na odškodnění ze strany HZK se promlčují nejpozději po uplynutí 3 let. Promlčovací lhůta začíná zjištěním škody, nejpozději však ukončením činnosti související se smlouvou. Odstavec 12.3 zůstává neporušený

 

8.0  Právní volba, všeobecné obchodní podmínky zákazníka

8.1 Vedle vedlejších ujednání a těchto smluvních podmínek HZK platí pouze německé právo

8.2 Všeobecné obchodní podmínky zákazníka nemají vůči HZK žádnou platnost, i když si HZK jejich zahrnutím výslovně neodporuje

8.3 V případě, že by jednotlivá ustanovení této smlouvy nebo všeobecná obchodní ujednání HZK měla být neúčinná nebo neproveditelná, nedotýká se to celkově smlouvy. Na místě neúčinných či neproveditelných klauzulí platí ujednání, které se při objektivním zvážení hospodářského účelu těchto neúčinných či neproveditelných stanovení nejvíce podobá. V odpovídající míře budou smluvní nedostatky uzavřeny.

 

9.0  Ochrana důvěry ze strany HZK a jejích partnerů

HZK a její partneři budou se všemi informacemi, které obdrží v rámci spolupráce se svými klienty, a které se týkají jejich podniků, nakládat přísně důvěrně, pokud nejsou všeobecně známy. Totéž platí i pro znalosti o interních podnikových  postupech jejích klientů, které při  příležitosti spolupráce HZK-tým požaduje. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení smlouvy.

HZK se zaručuje za to, že ukládá svým spolupracovníkům a partnerům povinnost důvěry a mlčenlivosti, které odpovídají výše jmenovaným odstavcům. HZK smí podniková data svých klientů použít v anonymizované formě statistiky.

9.1 Místo plnění, soudní příslušnost

9.2 Místo plnění pro služby HZK je sídlo toho kterého stanoviště HZK, které uzavřelo poradenskou smlouvu, o jejíž splnění se jedná. Místo plnění pro placení HZK je sídlo Hof.

9.3 Soudní příslušnost pro všechny žaloby proti HZK je Hof. Pro žaloby HZK proti klientům je právě tak Hof soudní příslušností, pokud je klient registrovaný obchodník nebo pokud nemá v Německu žádnou soudní příslušnost. Pokud bere HZK v úvahu několik osob jako celkového dlužníka a nejou-li všechny tyto osoby registrovanými obchodníky, může podat HZK (odchylně od odstavce 2)  žalobu na soudu v tom místě, ve kterém má soudní příslušnost jeden z těchto neregistrovaných obchodníků.

 

B. Doplňující stanovení pro pracovní smlouvy

 

10.0          Oblast uplatnění odstavců 10.0 až 12.0

Řízení v odstavcích 10.0 až 12. platí vedle odstavců 1.0 až 9.0 pro poradenské nabídky a smlouvy HZK o sestavování analýz, zpráv, doporučení, prospektů, studií a podobných prací, pokud je úhrada HZK závislá v první linii na zhotovení těchto prací. Ustanovení odstavců 10.0 až 12.0 platí vedle odstavců 1.0 až 9.0 dále  pro odpovídající činnosti HZK, pokud jsou omezeny od ostatních výkonů HZK v poradenských nabídkách nebo smlouvách, např.při stupňovitém nebo na fáze rozčleněném jednání.

 

11.0 Odběr pracovních výkonů

11.1 HZK předkládá zákazníkovi práci zhotovenou podle smlouvy. Nepřejme-li zákazník tuto práci při předložení z jiného důvodu než kvůli neodkladné a podložené reklamaci a nepřejme-li zákazník tuto reklamaci v rámci 2 týdnů po předložení popř.dání k dispozici, platí práce jako odevzdaná. Použití práce zákazníkem se počítá jako odběr.

11.2 Je-li povahou věci práce její odběr vyloučen, HZK informuje zákazníka o dokončení práce.

11.3 Výše uvedená pravidla o odběru platí pro jednotlivé, na sobě nezávislé části výkonů HZK v jednotlivých výkonnostních stupních, v rámci jednotlivých poradenských smluv – pokud pro tyto části výkonů nebyly zjednány zvláštní odběrové a prezentační termíny.

 

12.0 Reklamace závad, poskytnutí záruky, garance

12.1 Jakékoliv závady na práci a absence přislíbených vlastností práce je nutno bezodkladně po jejich zjištění písemně oznámit HZK. V opačném případě zaniká nárok na reklamaci.

12.2 Jako poskytnutí záruky může nejprve zákazník požadovat pouze bezplatnou opravu. Nebude-li ve vyměřeném čase oprava provedena nebo bude-li tato oprava chybná, může zákazník požadovat snížení nebo změnu ceny v té které části smlouvy, které se chyba týká.

12.3 Promlčovací lhůta pro pracovní výkony (pojem viz odstavec 10.) HZK se řídí podle §638 Obč.Zák. a začíná, odchylně od odstavce 7.5, s odběrem práce (porovnej odstavec 11)

12.4 V ostatním zůstávají řízení podle odstavce 7.0 nedotčena

 

 

C.  Doplňující ustanovení pro smlouvy v souvislosti s Joint Ventures a/nebo osobním poradenstvím

 

13.0 Oblasti použití odstavců 13.0 až 15.0

Odstavce 13. až 15. platí vedle odstavců 1.0 až 12.0 pro všechny smlouvy mezi HZK a jejími zákazníky o poradenských, důkazních a/nebo zprostředkovatelským službách v souvislosti s prodejem nebo výdělečnou činností ze strany podniku a/nebo podnikovém účastenství, Joint Ventures a/nebo osobním poradenstvím.

 

14.0 Předmět spoluúčinkujících závazků

V případě poradenských smluv, na které se vztahují předměty jmenované v odstavci 13, se vztahují informační závazky podle odstavce 2.0 pouze na zákazníka samotného. Měly by být předávány spíše i ty informace o podniku, které by měly být částečně nebo zcela zveřejněny, popř.když chce zákazník vystupovat jako podílový nebo podnikový nabyvatel nebo jako Joint-Venture-partner.

 

15.0 Poskytnutí záruky v případě podnikových vyhodnocení a personálního poradenství

15.1 Každé vyhodnocení podniku se zakládá na řadě záznamů a předpokládá různé neodhadnutelné stavy. Proto nemůže HZK ani při nejpečlivějším způsobu práce přijmout jakoukoliv záruku za to, že jí doporučovaná prodejní cena bude nejvýše možná nebo nejnižší, nebo že jí doporučovaná kupní cena bude nejvýše možná nebo nejnižší. Stejně tak málo může HZK zaručit prodejnost podniku nebo jeho částí. HZK nepřejímá dále žádnou záruku za budoucí rentabilitu podniku, podnikové podílnictví nebo Joint Ventures.

15.2 V případě osobního poradenství HZK ručí pouze za věcné jednání při hledání kandidátů a jejich výběru. HZK neručí za to, že kandidát, vybraný a doporučený těmito jednáními, splní očekávání všech zákazníků nebo docílí určitých výsledků.

15.3 V ostatním platí ustanovení odstavců 7.0 až 12.0. bez výjimky